ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2555  ได้ผ่านความเห็นชอบ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดยมีสาระสำคัญของแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสถาบัน ดังนี้

รายรับ
เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556             299.5995      ลบ.

บวก เงินคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555               76.0000     ลบ.      
รวมงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556  ทั้งสิ้น                375.5995     ลบ.

รายจ่าย
รายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ                     343.7439    ลบ.

บวก เงินสำรอง    (8.48%)                     31.8556    ลบ.
รวมรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ         375.5995    ลบ.

ประกอบด้วยยุทธศาสตร์  3 ยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญ ได้แก่

1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการแสงซินโครตรอน  
       1.1) แผนการพัฒนาระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลอง
       1.2) แผนการพัฒนาเครื่องกำเนิดแสงสยาม
       1.3) แผนการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
2) การบริหารจัดการองค์กร งบประมาณ     
       2.1) แผนงานบริหารทั่วไป
3) การพัฒนากำลังคน และส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน
       3.1) แผนการพัฒนากำลังคน
       3.2) แผนงานส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน
จากแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน เมื่อแปลงไปสู่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 นั้นประกอบด้วยการดำเนินงานโดยสรุป คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการแสงซินโครตรอน
1.1    การพัฒนาระบบลำเลียงแสง และสถานีทดลอง
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

         สถาบัน ได้เปิดให้บริการระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลอง จำนวน 7 ระบบ และ 2 เทคนิค ได้แก่

•    ระบบลำเลียงแสงสำหรับเทคนิคการกระเจิงรังสีเอกซ์ที่มีมุมเล็ก (Small  Angle X-ray Scattering)
•    ระบบลำเลียงแสงสำหรับเทคนิคโฟโตอิมิชชัน สเปกโตรสโคปี (Photoemission Spectroscopy)
•    ระบบลำเลียงแสงสำหรับเทคนิคโฟโตอิมิชชัน อิเล็กตรอน ไมโครสโคปี (Photoemission Electron Microscopy)
•    ระบบลำเลียงแสงสำหรับเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ ณ ช่วงเวลาใดๆ(Time Resolve X-ray Absorption Spectroscopy)
•    ระบบลำเลียงแสงสำหรับเทคนิคการประดิษฐ์ชิ้นส่วนขนาดจิ๋วสามมิติด้วยรังสีเอกซ์ (Deep  X-ray Lithography)
•    ระบบลำเลียงแสงสำหรับเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์แบบไมโคร (Micro-X-ray Fluorescence)
•    ระบบลำเลียงแสงสำหรับเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ (X-ray Absorption Spectroscopy)
•    อุปกรณ์การวัด และวิเคราะห์ด้วยรังสีอินฟราเรด (Infrared Microspectroscopy)  
•    อุปกรณ์การวัดและวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของโมเลกุลขนาดใหญ่  (Macro- molecular Crystallography)

แผนการดำเนินงานในปี 2556
         การพัฒนาระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลอง มีเป้าหมายเพื่อบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลอง เพื่อความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ใช้ รวมถึงการเปิดให้บริการระบบลำเลียงแสงที่ 4.1a (BL4.1a) สำหรับเทคนิค Infrared Microspectroscopy  ในปี 2556 นี้ด้วย นอกจากนี้ สถาบันยังได้ดำเนินการจัดสร้างระบบลำเลียงแสงแสะสถานีทดลอง 4 ระบบ ต่อเนื่องจากปี 2555 ได้แก่

•    ระบบลำเลียงแสงที่  1.1 (BL1.1W) โดยใช้แสงจาก multipole wiggler สำหรับ multiple x-ray techiniques คือ เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray Diffraction) เทคนิคการกระเจิงรังสีเอกซ์ (X-ray Scattering) เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ (X-ray Absorption) และเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ (X-ray Fluorescence) โดยเป็นการร่วมสร้างกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

•    ระบบลำเลียงแสงที่ 1.2 (BL1.2W) โดยใช้แสงจาก multipole wiggler สำหรับเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ด้วยลำแสงขนาดไมโครเมตร (microbeam XRF) เทคนิคการถ่ายภาพรังสีเอกซ์ (X-ray Imaging) และเทคนิคการสร้างภาพรังสีเอกซ์สามมิติ (X-ray Tomography)

•    ระบบลำเลียงแสงที่ 3.1 (BL3.1) สำหรับเทคนิค High resolution Angle-resolved photoemission spectroscopy ซึ่งส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ระบบลำเลียงแสงได้รับบริจาคจาก Bonn University ประเทศเยอรมัน

•    ระบบลำเลียงแสงที่ 4.1b (BL4.1b) สำหรับเทคนิค Infrared Microspectroscopy โดยเป็นการร่วมสร้างกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.2) การพัฒนาเครื่องกำเนิดแสงสยาม
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

         สถาบันได้ดำเนินการเพิ่มพลังงานของอิเล็กตรอนในวงกักเก็บอิเล็กตรอนเท่ากับ 1.2 GeV เพื่อให้บริการแสงซินโครตรอนแก่ผู้ใช้บริการ 7 วัน/สัปดาห์ ตลอด 24 ชั่วโมง/วัน ณ ปัจจุบันเปิดให้บริการไม่น้อยกว่า 3,000 ชั่วโมงต่อปี

แผนการดำเนินงานปี 2556
         สำหรับการพัฒนาเครื่องกำเนิดแสงสยาม ในปีงบประมาณ 2556 สถาบัน จะดำเนินการบำรุงรักษาตลอดจนปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องเร่งอนุภาคให้สามารถทำการผลิตแสงซินโครตรอนให้แก่ผู้ใช้ได้อย่างสม่ำเสมอและเป็นไปตามแผนการให้บริการแสงฯ ของสถาบันฯ ที่ได้วางไว้ โดยการพัฒนาระบบเครื่องเร่งอนุภาคที่สำคัญ ได้แก่ การจัดหาและติดตั้งระบบคลื่นวิทยุระบบที่สองสำหรับวงกักเก็บอิเล็กตรอน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการชดเชยพลังงานให้แก่อิเล็กตรอนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการผลิตรังสีเอกซ์พลังงานสูง การติดตั้งชุดแม่เหล็ก Multipole wiggler ที่สถาบันฯ จะได้รับจากสถาบัน ASTeC ประเทศสหราชอาณาจักร การซ่อมแซมและติดตั้งชุดแม่เหล็ก Superconducting wavelength shifter ที่สถาบันฯ ได้รับจากไต้หวัน เพื่อผลิตแสงซินโครตรอนในย่านรังสีเอกซ์พลังงานสูง และการจัดหาแหล่งจ่ายกำลังขนาด 530 A สำหรับแม่เหล็ก 4 ขั้ว (QD) เพื่อรองรับการเพิ่มพลังงานของเครื่องเร่งอนุภาคบูสเตอร์ซินโครตรอนให้สามารถเร่งอิเล็กตรอนได้ที่ระดับพลังงาน 1.2 GeV

1.3) การพัฒนาห้องปฏิบัติการแสงสยาม
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
         จัดหาอุปกรณ์ สำหรับงานบำรุงรักษาต่าง ๆ ของระบบสาธารณูปโภค ระบบความปลอดภัย รวมถึงห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  เพื่อสนับสนุนการให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคนิคต่าง ๆ ของสถาบัน

แผนการดำเนินงานปี 2556
         พัฒนาระบบสนับสนุนงานด้านเทคนิค และวิศวกรรมต่างๆ และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงาน โดยเฉพาะการออกแบบ และจัดสร้างชิ้นส่วนอุปกรณ์ของระบบลำเลียงแสงซินโครตรอนซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีสูง และราคาแพง  ตลอดจนการดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านรังสี  เคมี  และอัคคีภัยให้ได้ตามมาตรฐานสากลนั้น  ก็จำเป็นต้องมีระบบสำหรับตรวจสอบการทำงานของระบบต่างๆ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  รวมทั้งต้องมีการจัดหา บำรุงรักษาอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการ เช่น ห้องปฏิบัติการสำหรับการผลิตชิ้นส่วนสามมิติขนาดจิ๋ว (Micromachining Laboratory) ห้องปฏิบัติการชีวภาพ โดยงบประมาณที่ขอรับจัดสรรในปีงบประมาณ 2556 นี้ จะใช้สำหรับการจัดหาอุปกรณ์ และครุภัณฑ์พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับรองรับการทำงานของนักวิจัยที่เข้ามาใช้บริการ  ตลอดจนปรับปรุง และพัฒนาโรงเครื่องมือกลเพื่อให้บริการแก่ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงานเพื่อการผลิตอุปกรณ์สุญญากาศระดับสูง และอุปกรณ์ที่ต้องการความแม่นยำสูง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพของห้องปฏิบัติการแสงสยามให้ได้มาตรฐานสากล อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยที่เข้ามาใช้บริการ

 


 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการองค์กร
งานบริหารทั่วไป
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
         ดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ของสถาบัน เช่น ด้านการเงิน ด้านพัสดุ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาระบบบริหารองค์กรด้วยระบบสารสนเทศ
แผนการดำเนินงานปี 2556
เป้าหมายในการดำเนินงานหลักของปีงบประมาณนี้  คือ  เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ ของสถาบัน  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อนำองค์กรไปสู่องค์กรวิจัยที่เป็นเลิศ และสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันฯ ตามภารกิจ แผนงาน และกิจกรรมต่างๆ  ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 


 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากำลังคน และส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

1. จัดอบรมเทคนิคต่าง ๆที่สถาบัน เปิดให้บริการถ่ายทอดความรู้ด้านแสงซินโครตรอน และประโยชน์ของแสงซินโครตรอน แก่นักเรียน ระดับมัธยมปลาย นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ในระดับมัธยมศึกษา ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเยี่ยมชม นิทรรศการ งานสัปดาห์วิทย์ ถนนสายวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
2.    จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เช่น  โครงการจากมหาวิทยาลัยสู่แสงสยาม ค่ายวิทยาศาสตร์แสงสยาม โครงการอบรมครูฟิสิกส์ โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์
3.    การสร้างความตระหนัก ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ งานแถลงข่าวผลงานของสถาบัน เป็นต้น
4.    จัดสัมมนาการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนกับภาคอุตสาหกรรม

แผนการดำเนินงานปี 2556
         ในด้านการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน ทั้งนี้ในปี 2556 สถาบัน จะเน้นการสร้างเครือข่ายกลุ่มวิจัยด้านต่างๆ ตามกลุ่มอุตสาหกรรมโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ อาหารและการเกษตร พลังงานทดแทน สิ่งทอ เครี่องสำอาง และมีการจัดฝึกอบรมเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการ จัดสัมมนาทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมในการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้าน ว.และ ท. และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับเทคโนโลยีซินโครตรอนกับกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาคและเทคโนโลยีซินโครตรอนให้กับกลุ่มคณาจารย์ฟิสิกส์ระดับมัธยมปลาย และนักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก

Go to top