ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ 4/2555  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555  ได้ผ่านความเห็ชอบแผนปิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555 ของสถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดยมีสาระสำคัญของแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสถาบันฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Go to top