ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 ได้ผ่านความเห็นชอบ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดยมีสาระสำคัญของแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสถาบันฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Go to top