ตำแหน่ง/สังกัด  บริหารทั่วไป

กลยุทธ์และ
พัฒนาธุรกิจ
องค์กร

เครื่องเร่ง
อนุภาค

สถานีวิจัย 

พัฒนาระบบ
เชิงกลและ
สาธารณูปโภค

เทคนิคและ
วิศวกรรม 

ความ
ปลอดภัย

ตรวจสอบ
ภายใน

รวม
เพศ    ชาย หญิง ชาย หญิง  ชาย หญิง  ชาย หญิง  ชาย หญิง  ชาย หญิง  ชาย หญิง ชาย หญิง  ชาย หญิง
 ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ          1                        1  
 นักวิทยาศาสตร์
ระบบลำเลียงแสง
            16 16                  16 16
 นักฟิสิกส์
เครื่องเร่งอนุภาค
         6  1          1  1          7 2
 วิศวกรวิจัย                      3            3 00
 วิศวกร          9        12  1  14  1          35 2
 นักวิทยาศาสตร์
ประจำห้องปฏิบัติการ
         1  2  5  9                  6 11
 เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป
   30  1  14              1    2  2    3  4 49
 นิติกร  1  1                              1 1
 พนักงาน
บริหารงานทั่วไป
 2  1                  1            6 1
 ช่างเทคนิค                      17            35 1
   5  32  1  14  17  3 21   25  31  27  2  2  2  104 83
 รวมทั้งสิ้น   37   15   20 46  33   29   4   3   187 
Attachments:
Download this file (อัตรากำลัง websit_2018.pdf)อัตรากำลัง websit_2018.pdf40 kB139 Downloads
Go to top