Menu
   

015 20170825 151644

นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนและหารือแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับสินค้ากลุ่มอาหารและยาด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน

 

ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 11.30 – 15.30 น. นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะ อันประกอบไปด้วย นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อํานวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร (ผู้แทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ) นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล ผู้อํานวยการสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ผู้แทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) นายสมนึก สุชัยธนาวานิช ผู้อํานวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร (ผู้แทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนและหารือแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับสินค้ากลุ่มอาหารและยาด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน   ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จ.นครราชสีมา โดยมี ศ. น.ท. ดร. สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันฯ ร่วมให้การต้อนรับ

ในการนี้ ศ. น.ท. ดร. สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้บรรยายสรุปการทำงานและภาพรวมของสถาบันฯ ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ ได้บรรยายเรื่อง "แสงซินโครตรอนกับงานแพทย์" เกี่ยวกับเทคนิคการใช้แสงซินโครตรอนในด้านการแพทย์ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการวิเคราะห์โครงสร้างผลึก การฉายภาพเอกซเรย์แบบ 2D/3D รวมทั้งผลงานการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนด้านการแพทย์และความร่วมมือกับศิริราชพยาบาล ดร.สุพัฒน์ กลิ่นเขียว รองผู้อำนวยการสนับสนุนทางเทคนิค ได้บรรยายในเรื่อง "Medical Linac" หรือการใช้เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นสำหรับการบำบัดมะเร็ง พร้อมทั้งยังได้มีการหารือถึงแนวทางในการนำเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนมาประยุกต์ใช้ในด้านอาหาร ยา และสมุนไพร  ตัวอย่างเช่น การใช้แสงซินโครตรอนพิสูจน์อัตลักษณ์ การวิเคราะห์สารปนเปื้อน การหาปริมาณของสาร การตรวจสอบอายุของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพและยกระดับของของผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากการใช้วิธีโดยทั่วไป นอกจากนี้ทางคณะยังได้เข้าเยี่ยมห้องปฏิบัติการแสงสยาม อันเป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการแสงซินโครตรอนของสถาบันฯอีกด้วย​

Go to top