Menu
   

 เหรยญทระลก มอบใหคณะรฐมนตร1

 

เหรยญทระลก มอบใหคณะรฐมนตร2ตามที่มีกำหนดการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่ และพิจารณาวาระปกติ รวมถึงประเด็นขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์จังหวัด ตลอดจนการพบปะประชาชนในพื้นที่เพื่อติดตามรับทราบปัญหาความเดือดร้อน โดยการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

         ในโอกาสนี้ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดทำเหรียญที่ระลึกโครงสร้างจุลภาคด้วยแสงอัลตราไวโอเลต ลวดลายทองคำบริสุทธิ์ขนาด 0.1 มิลลิเมตร ลงบนแผ่น   กราไฟต์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 มิลลิเมตร เพื่อมอบให้แด่ พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี 36 ท่าน เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาร่วมการประชุม ครม. สัญจร ครั้งที่ 34/2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา โดยชิ้นงานทั้งหมดผลิตขึ้นที่ห้องสะอาดระดับสูง (Clean room) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา

           

ผู้ประสานงาน น.ส.ศศิพันธุ์ ไตรทาน, น.ส.กุลธิดา พิทยาภรณ์

เบอร์โทรศัพท์ 0-4421-7040 ต่อ 1251-2 โทรสาร 0-4421-7047

อีเมลล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top