Menu
   

013 20170809 095333

         นายไพสิทธิ์ ปิติทรงสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา นำคณะผู้เข้าอบรม ภายใต้ โครงการ “Korat Young FTI รุ่นที่ 3” เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายเชิงลึก ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา

เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยมีศาสตราจารย์นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายแนะนำเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน ตลอดจนการนำเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยด้านต่าง ๆ

         จากนั้น ดร.สมชาย ตันชรากรณ์ หัวหน้าฝ่ายสถานีวิจัยบรรยายภาพรวมการให้บริการของสถาบันฯ, ดร.วราภรณ์ ตัณฑนุช รักษาการหัวหน้าส่วนวิจัยประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม บรรยายเรื่อง ซินโครตรอนกับงานวิจัยด้านการเกษตร, ดร.วรวิกัลยา เกียรติพงษ์ลาภ บรรยายเรื่อง ซินโครตรอนกับงานวิจัยด้านอาหารและแป้ง, ดร.ณรงค์ จันทร์เล็ก บรรยายเรื่อง ซินโครตรอนกับงานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ และดร.ศิริวรรณ ณะวงษ์ บรรยายเรื่อง การเข้ารับบริการแสงซินโครตรอนของภาคเอกชน

         และหลังจากเสร็จสิ้นการบรรยาย คณะเยี่ยมชมได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม ซึ่งเป็นบริเวณที่นักวิจัยนำแสงซินโครตรอนที่ผลิตขึ้นจากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยด้านต่าง ๆ โดย ดร.พัฒนพงษ์ จันทร์พวง อีกด้วย

Go to top