Menu
   

026 20170706 121649

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 110 จากวิทยาลัยการตำรวจ เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา

 

พ.ต.อ. คมจักร วรคามิน ผู้กำกับการฝ่ายกิจการฝึกอบรม วิทยาลัยการตำรวจ นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 110 จากวิทยาลัยการตำรวจ เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 โดยมีศาสตราจารย์นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายแนะนำเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน ตลอดจนการนำเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านศิลปวัฒนธรรม การเกษตร อาหาร วัสดุศาสตร์ รวมถึงงานทางด้านอุตสาหกรรม
และหลังจากเสร็จสิ้นการบรรยาย คณะเยี่ยมชมจากวิทยาลัยการตำรวจได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม ซึ่งเป็นบริเวณที่นักวิจัยนำแสงซินโครตรอนที่ผลิตขึ้นจากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรนมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยด้านต่าๆ อีกด้วย

Go to top