Menu
   

002 20170627 092955

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำโดยฝ่ายเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Beam Diagnostics and Instrumentation for Advanced Particle Accelerators” 

เมื่อวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  จ. นครราชสีมา โดยมี Dr.-Ing. Geunther Rehm ; Head of Beam Diagnotics Group ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ลำอิเล็กตรอน จาก สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน Diamond สหราชอาณาจักร ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อต่างๆ มากมาย อาทิ Introduction to Beam Diagnostics, Transverse and Longitudinal Profile Measurement, Photon Beam Feedback, Determining the Stored Beam Energy using Resonant Spin Depolarisation เป็นต้น พร้อมกันนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้ปรึกษาและซักถามเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ลำอิเล็กตรอน อีกทั้งได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยามอีกด้วย

Go to top