Menu
   

Workshop 130660 170615 0194

บารามิซี่กรุ๊ป ที่ปรึกษามืออาชีพ Branding ร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน นำโดย ศาสตราจารย์นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการ พร้อมทั้งทีมผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกำหนดกลยุทธ์แบรนด์ (Branding Strategy Workshop) เพื่อระดมความคิดเห็นและกำหนดกลยุทธ์ นำไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ของสถาบันฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนวิสัยทัศนาสถาบันฯ ผ่านการสร้างภาพลักษณ์ (ตราสินค้า) โดยผ่านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักและสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน

  โดยผู้เข้าร่วมได้แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยคละตามตำแหน่งและฝ่ายเพื่อความหลากหลายของความคิดเห็น

                     Workshop 130660 170615 0101Workshop 130660 170615 0188

โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการบรรยายเพื่อทำความเข้าใจถึงเป้าหมายของการสร้างภาพลักษ์ของสถาบันโดยผู้อำนวยการสถาบันฯ จากนั้นทางบารามิซี่ได้บรรยายเรื่องพื้นฐานการสร้างแบรนด์ในปัจจุบันก่อนที่จะเริ่มต้นการเวิร์คช้อปแรก ซึ่งเป็นการร่วมกันกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และการหาจุดยืนของแบรนด์ ส่วนกิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นการกำหนดแบรนด์ดีเอ็นเอ บุคคลิกภาพและการรพัฒนาจุดสัมผัสของแบรนด์

ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความผ่อนคลายและสนุกสนานจากการร่วมกันรระดมสมองแลกเปลี่ยน และนำเสนอแบบกลุ่มเพื่อสรุปความคิดเห็นในช่วงท้าย ทั้งนี้เพื่อให้ทางบารามิซี่นำข้อมูลมาสรุปและปรับใช้ในการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ของแบรนด์สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของบุคคลากรในการช่วยสร้างอัตลักณ์ของแบรนด์ให้เข้มแข็ง พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ Thailand 4.0 ได้ต่อไปในอนาคต

Go to top