Menu
   

1

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน นำโดย ดร.ณัฐธวัล ประมาณพล และดร.จักริ์รดา อัตตรัถยา นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง ร่วมกับ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและเครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตกผลึกโปรตีน เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ อาคารศูนย์เครื่องมือและวิทยาศาสตร์ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการตกผลึกโปรตีน จัดขึ้น เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ มีความเข้าใจ และพัฒนาทักษะทางด้านการตกผลึกโปรตีน การเกี่ยวผลึกโปรตีน ตลอดจนการหาโครงสร้างสามมิติของโปรตีนด้วยเทคนิค protein crystallography รวมทั้งการประยุกต์ใช้ชีวสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างโปรตีน เพื่อตอบโจทย์การศึกษาโครงสร้าง และกลไกการทำงานของโปรตีนเป้าหมายระดับอะตอมสำหรับการพัฒนาออกแบบยาต่อไปในอนาคต

Go to top