Menu
   

FI 170218 0019 FI 170218 0019

 

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ร่วมลงนามบันทึข้อตกลงความร่วมมือ “เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)” พร้อมกับอีก 16 หน่วยงาน ประกอบไปด้วยภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย โดยมุ่งหวังร่วมขับเคลื่อน Food Innopolis เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมให้กับอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมทั้งยังเป็นการสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจใหม่ฐานชีวภาพและวัฒนธรรม ที่กระจายรายได้อย่างทั่วถึงในห่วงโซ่มูลค่าภาคเกษตรอาหาร สร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าอาหารไทย ทั้งกระบวนการตั้งแต่พัฒนาวัตถุดิบ การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ การตลาด และการตอบโจทย์รสนิยมของผู้บริโภคทั่วโลก เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศ ปทุมธานี

ในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติพงศ์ พร้อมวงศ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นประธานในการเปิดงาน สำหรับโครงการ Food Innopolis เป็นโครงการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมด้านอาหารที่สอดคล้องกับแนวโน้มและทิศทางของตลาดอุตสาหกรรมอาหารโลก

ซึ่งนอกจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้ว ทาง Food Innopolis ยังถือโอกาสนี้เปิดบ้าน Food Innopolis ให้สื่อมวลชนได้เข้าดูพื้นที่เป็นครั้งแรก รวมถึงการนำเสนอห้องปฏิบัติการ งานวิจัย และกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ที่มีศักยภาพของหน่วยงานเครือข่ายฯ โดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานดังกล่าวนี้อีกด้วย

FI 170218 0007 FI 170218 0009 FI 170218 0012

FI 170218 0002 FI 170218 0011

 

FI 170218 0003

ข้อมูลและรูปภาพ : FB Food Innopolis

Go to top