Menu
   

XAS KKU banner

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม

โครงการอบรม “XAS tutorial on Experiment and Data Analysis for KKU Users”

ในวันที่ 21-22 สิงหาคม พ.ศ.2560

ณ ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการอบรม

          เนื่องด้วย ฝ่ายสถานีวิจัยนำทีมโดยระบบลำเลียงแสงที่ 1.1W: Multiple X-ray Techniques มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการสัญญาการให้บริการแสงซินโครตรอนระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการวิจัย และเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยให้กับผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบลำเลียงแสงที่ 1.1W: Multiple X-ray Techniques มีความประสงค์จะจัดโครงการอบรม “XAS tutorial on Experiment and Data Analysis for KKU Users” ในวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2560 ซึ่งการอบรมประกอบด้วยการบรรยายวิชาการ และการอบรมภาคปฏิบัติโดยนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง และนักวิจัยผู้ช่วยของสถาบันฯ การอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับฟังการบรรยายทฤษฏีในการประยุกต์ใช้เทคนิค XAS กับงานวิจัย และเข้าร่วม workshop เพื่อฝึกใช้โปรแกรม Athena และ Artemis ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์งานวิจัยจากกลุ่มวิจัยต่างๆ

วันเวลา/สถานที่

วันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น (ห้องประชุมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

วัตถุประสงค์

- เพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเทคนิค XAS ให้กับกลุ่มผู้ใช้จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

- สร้างกลุ่มผู้ใช้เทคนิค XAS รายใหม่

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม : นักวิจัย/อาจารย์มหาวิทยาลัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ลำดับ

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าร่วม

หมายเหตุ

1

การบรรยายวิชาการ

60 คน

ตามรายชื่อการประกาศผลผู้เข้าร่วม

2

การอบรมภาคปฏิบัติ

30 คน

         **ผู้เข้าร่วมการอบรมภาคปฏิบัติให้นำ notebook มาด้วย

รายละเอียดการลงทะเบียน

- ชื่อ - นามสกุล

- ภาควิชา/คณะ/สถาบัน

- E-mail

- โทรศัพท์

- สาขางานวิจัยที่กำลังทำ หรือสนใจ

การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

ลงทะเบียน ทาง email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ทาง website : www.slri.or.th และทาง e-mail

ผู้ประสานงานโครงการ

ส่วนบริการผู้ใช้ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

โทรศัพท์ 044-217-040 ต่อ 1602-1605

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top