Menu
   

IMG 8711

         สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้เทคนิค XAS เพื่อวิเคราะห์สถานะทางเคมีและโครงสร้างในระดับอะตอมขั้นสูง” ระหว่างวันที่  27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

การจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางเทคนิคและสนับสนุนการเข้าถึงรายละเอียดสำหรับการประยุกต์ใช้ XAS สำหรับงานวิจัยในด้านต่างๆ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการที่ติดปัญหาด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนำข้อมูลที่วัดแล้วมาปรึกษา อีกทั้งยังได้เรียนรู้ตัวอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 50 ท่าน
และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ที่ได้รับรางวัล PTIT Fellow PTIT Awards ประจำปี 2556 – 2557 มาเป็นวิทยากรพิเศษในงานอบรมนี้อีกด้วย

Go to top