ถวายความอาลัย

Menu
   

banner ir

ระบบลำเลียงแสงที่ 4.1 เทคนิค Infrared Spectroscopy and Imaging (IR) ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) จะจัดกิจกรรมการอบรม “IR Technical Training” ประจำปี พ.ศ.2560 ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันฯ

 

ประกาศIR

IR Beamline 4.1: IR Spectroscopy and IR Imaging

OK OK เทคนิค IR spectroscopy เป็นเทคนิคหนึ่งที่อาศัยการตรวจวัดการสั่นของโมเลกุล (vibration) ซึ่งแต่ล่ะตำแหน่งของพีคสามารถบอกได้ถึงโครงสร้างของสารตัวนั้น สเปคตรัมของ Infrared โดยทั่วไปจะแสดงในรูปของค่าการดูดกลืนแสง เทียบกับค่า wavenumber (cm-1) ในการใช้งานทางด้าน infrared นั้น เทคนิคนี้ จะนิยมใช้ในงานทางด้าน spectroscopy เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะใช้ในการตรวจวัดหมู่ functional groups ต่างๆ แสงอินฟราเรดที่นิยมใช้โดยทั่วไปอยู่ในช่วงกลางอินฟราเรดมีความยาวคลื่นตั้งแต่ 2.5-25 µm โดยจะมีกล้องกล้องไมโครสโคปสำหรับวิเคราะห์หาโครงสร้างพื้นฐานและองค์ประกอบทางเคมี วิเคราะห์ได้ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Qualitative and Quantitative Analysis) ของสารประกอบอินทรีย์ โดยอาศัยการดูดกลืนแสงในช่วงอินฟราเรดในช่วง Mid-IRประกอบไปด้วยส่วนของแสง,ระบบออปติก,ซอฟท์แวร์ควบคุมการทำงาน, ส่วนประมวลผล และอุปกรณ์ประกอบสำหรับการเตรียมตัวอย่าง มีตัวตรวจวัดรังสีอินฟราเรดชนิด MCT detector และมีช่วงการทำงาน 7,000-600 cm−1 สามารถวิเคราะห์ FT-IR แบบ IR Mapping ได้และมีโปรแกรมแสดงผล แบบ 3D dimension IR microscope จะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือแบบส่องผ่าน (transmission) และแบบสะท้อนกลับ (reflection)

ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ด้วยระบบลำเลียงแสงที่ 4.1 เทคนิค Infrared Spectroscopy and Imaging (IR) ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) จะจัดกิจกรรมการอบรม “IR Technical Training” ประจำปี พ.ศ.2560 ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันฯ ซึ่งกิจกรรมนี้ประกอบไปด้วยการบรรยายทางวิชาการ การอบรมการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ โดยนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสงของสถาบันฯ โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทางทฤษฎีและการทดลอง มีส่วนร่วมในการฝึกวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มงานวิจัยต่างๆ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนของสถาบันฯ ในเทคนิค IR

2.เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการทดลองและตั้งเป้าหมายของงานวิจัย สำหรับตีพิมพ์ผลงาน

3.สร้างกลุ่มผู้ใช้รายใหม่ให้กับระบบลำเลียงแสง

 

กำหนดการ

รับสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ - 18 เมษายน 2560

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 28 เมษายน 2560

วันที่จัดกิจกรรมการอบรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2560

 

วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

1. คลิก ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ หรือ เข้า URL : http://beamapp.slri.or.th/

regis

2. ที่หน้า http://beamapp.slri.or.th/

- หายังไม่ได้สมัครสมาชิกให้ทำการสมัครสมาชิก

- หากเคยสมัครแล้วให้ login เข้าสู่ระบบ

3. เมื่อ login เข้าสู่ระบบแล้ว ให้คลิก Banner "การอบรม “IR Technical Training” ประจำปี พ.ศ. 2560" เพื่อทำการลงทะเบียนทางออนไลน์

Program

Monday 15th May 2017 (A402 room, 4nd Floor)
08:30 - 09:00 Registration
09:00 - 10.00 Lecture on IR Spectroscopy and microscopy using Synchrotron radiation
(Dr.Kanjana Thumanu, SLRI)
10.00-10.45 Current status of IR beamline at SLRI &Technical review on Beamtime and Proposal Details
(Dr.Kanjana Thumanu, SLRI)
10:45 - 11:00 Coffee Break
11:00 - 11.45 Application of Synchrotron FTIR Microspectroscopy to Plant science research
( Asst. Prof. Natthiya Buensanteai, School of Crop Production Technology,
Institute of Agricultural Technology, Suranaree University of Technology)
11:45 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:30 Demonstration on SR-IR microscope at BL4.1
-Sample preparation
-Experimental measurement
15:30 - 15:45 Coffee Break
15.45-16.30 Discussion
Go to top