Menu
   

ประกาศสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป (หมึก) จำนวน 9 รายการ

ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

อาคารสิรินธรวิชโชทัย เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

…………………………………………………..

                   สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป (หมึก) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีสอบราคา ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพตามที่ประกาศสอบราคา และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

 

                         กำหนด ยื่นซองสอบราคาในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ชั้น 2 อาคารสิรินธรวิชโชทัย เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็น ต้นไป

 

                         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานพัสดุ สถาบันวิจัยแสง-ซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ชั้น 2 อาคารสิรินธรวิชโชทัย เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4421-7040 ต่อ 1240 โทรสาร 0-4421-6465, 0-4421-7047 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.slri.or.th

 

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                  ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

 

 

                                                                                           naulwan

 

                                     (ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์)

                    รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

                                                                              

 

 

 

 

Go to top