Menu
   

บทนำ

โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทยกับเซิร์น เป็นโครงการเพื่อพัฒนาความร่วมมือระยะยาวในงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคระหว่างนักวิจัยในประเทศไทยกับนักวิจัยที่เซิร์น
 
ในปัจจุบัน ผู้ที่ทำงานวิจัยทางด้านฟิสิกส์อนุภาคมีจำนวนน้อยมากในประเทศไทย การจะให้บรรลุผลตามแนวทางความร่วมมือข้างต้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องมีนักฟิสิกส์อนุภาคเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการร่วมตัวกันของนักฟิสิกส์ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านฟิสิกส์อนุภาคและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สาขาฟิสิกส์ทฤษฎี สาขาเครื่องเร่งอนุภาค เป็นต้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการขึ้นในประเทศไทย โดยในปัจจุบัน มีกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ดังนี้
 
1. CERN School Thailand
2. Thailand Experimental Particle Physics for Novices
3. Visiting Professor Program 

Go to top