สอบราคาจัดซื้อแบตเตอรี่แห้ง (ครั้งที่ 2) PDF พิมพ์ อีเมล

 

logo slri

 

ประกาศสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อแบตเตอรี่แห้ง (ครั้งที่ 2)

ณ   สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

อาคารสิรินธรวิชโชทัย เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

…………………………………………………..

          สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อแบตเตอรี่แห้ง โดยวิธีสอบราคา  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพตามที่ประกาศสอบราคา และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

 

                   กำหนด ยื่นซองสอบราคาในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ชั้น 2 อาคารสิรินธรวิชโชทัย เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็น ต้นไป

 

                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานพัสดุ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ชั้น 2 อาคารสิรินธรวิชโชทัย เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4421-7040 ต่อ 1246 โทรสาร 0-4421-6465, 0-4421-7047 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.slri.or.th ทางอีเมล์ Thunyamaiporn@slri.or.th

 

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                  ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน  พ.ศ. 2555

 

                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  naulwan      

                               (ดร.นวลวรรณ   สงวนศักดิ์)

                                                                                                  รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

 
ipv6 ready WCAG 2.0 (Level AA) rss slri