Menu
   

infared spectroscopy2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส) และมหาวิทยาลัยนครพนม (มนพ) ร่วมมือกับ สถาบันวิจัยแสงซินโคร ตรอน ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) และบริษัทไบโอแอคทีฟอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด สนับสนุนนักศึกษาปริญญาโท นางสาวดาราวดี วงษ์ชาลี ทำการวิจัยและพัฒนา “การศึกษาประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์  Bacillus  sp. สูตร ENCAPSULATE เพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนสในพริก” โดยใช้เทคนิค Synchrontron FTIR microspectroscopy ในการตรวจวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสารชีวเคมีในกระบวนการสร้างภูมิต้านทานในใบพริกที่ถูกกระตุ้นจากเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus subtilis D604 ให้มีความต้านทานต่อโรคกุ้งแห้งหรือแอนแทรคโนสพริก

 

IMG 9948ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า “พริก เป็นพืชในตระกูล Solanaceae ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และเป็นเครื่องเทศที่สำคัญชนิดหนึ่งของโลก ปัจจุบันมีการส่งออกผลิตภัณฑ์พริกไปต่างประเทศหลายรูปแบบ โดยซอสพริกมีสัดส่วนการส่งออกสูงที่สุด มูลค่าประมาณปีละ 1,000 - 1,200 ล้านบาท โดยโรคที่สร้างความเสียหายให้กับการปลูกพริกมากที่สุด คือ โรคกุ้งแห้งหรือแอนแทรคโนส ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตลดลงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์  ทั้งนี้การระบาดของโรคพริกอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความเสียหายหายต่อผลผลิต ซึ่งเกษตรกรมีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพริกเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว เป็นเหตุให้มีสารเคมีตกค้างในผลผลิต ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นและผลผลิตลดลง คณะนักวิจัยจึงได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์  Bacillus subtilis สายพันธุ์ D604  สูตรสำเร็จสารชีวภัณฑ์ในรูปแบบเม็ดเจลบีด เพื่อกระตุ้นให้พริกมีความแข็งแรงและมีภูมิต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนสทดแทนการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราสาเหตุโรคดังกล่าว”

 

 

ดร.กาญจนาดร. กาญจนา ธรรมนู ผู้ร่วมวิจัยจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนกล่าวเพิ่มเติมว่า “เทคนิค Synchrotron FT-IR microspectroscopy ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน สามารถใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อใบพริกเมื่อกระตุ้นด้วยเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ D604  เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของสารชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับกลไกความต้านทานภายในใบพริก เช่นการเปลี่ยนแปลงของไขมัน โปรตีน เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส โพลีแซคคาไรด์   โดยแสงซินโครตรอนมีคุณสมบัติพิเศษคือ มีลำแสงขนาดเล็กและความเข้มสูงทำให้สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อใบได้ในระดับผนังเซลล์ได้ ผลการทดลองนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษากลไกการเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุลในพริก ที่อาจมีผลต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและไปกระตุ้นให้พริกมีความแข็งแรง สามารถต้านทานเชื้อราอันเป็นสาเหตุของโรคแอนแทรคโนสได้ ความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในพริก และยังช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของสถาบันฯ และ มทส. ที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้มีการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการเกษตรของประเทศต่อไป 

Go to top