Menu
   

16 15

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายซินโครตรอน เพื่อครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยามอาคาร สิรินธรวิชโชทัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้ครูวิทยาศาสตร์ไทยระดับมัธยมศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ เข้าด้วยกัน นอกจากนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนให้เป็นที่รู้จักและนำความรู้ที่ได้รับนี้ไปเผยแพร่ให้แก่เยาวชน และประชาชน รวมถึงเปิดโลกทัศน์ของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ไปสู่การศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างครูวิทยาศาสตร์กับนักวิทยาศาสตร์ของซินโครตรอน ตลอดระยะเวลาของการเข้าค่ายฯ ประกอบด้วยกิจกรรม การบรรยายพิเศษในหัวข้อ Accelerator and Production of Synchrotron Light” และ “Beamlines at Siam Photon Laboratory” โดย ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ รองผู้อำนวยการ และการบรรยายจากวิทยากรพิเศษ อาทิ รศ. ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์จากภาควิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ชื่อดังแห่งยุคดิจิทัล ที่ให้เกียรติมาบรรยายให้หัวข้อ “ปลูกปัญญาวิทย์” และ คุณครูปุณยาพร ผิวขำ จากโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2560 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของครูตัวแทนประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูฟิสิกส์ CERN อีกด้วย

และในส่วนของการทำภาคปฏิบัติ มีเป้าหมายเน้นฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม แบ่งกลุ่มย่อยปฏิบัติการตามสถานีทดลอง เพื่อทำการทดลองในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การศึกษาเลขออกซิเดชั่นของตัวเร่งปฏิกิริยา การศึกษาขนาดของอนุภาคนาโน การตรวจสอบวัสดุสร้างพลังงานทดแทนจองแสงอาทิตย์ด้วยเทคนิคการวัดการดูดกลืนรังสีเอกซ์ การศึกษาผิวของเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยกล้องจุลทรรศน์ PEEM การศึกษาการกระจายตัวของธาตุสังกสีในต้นถั่วงอกโดยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ การศึกษาแคลเซียมและฟอสฟอรัสในกระดูกด้วยเทคนิค XANES ระบบแม่เหล็กสำหรับเครื่องเร่งอนุภาค และการออกแบบเครื่องเร่งอนุภาคแนวตรง เป็นต้น จากประสบการณ์ค่ายซินโครตรอนเพื่อครูวิทย์ฯ ครั้งนี้ คณะครูผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต่างให้ความสนใจและจะนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแสงขั้นสูง ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้พัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ต่อไป


รูปภาพเพิ่มเติม

วันที่ 16 ต.ค. 2560 : https://photos.app.goo.gl/jb6NviX8pJnItIZS2

วันที่ 17 ต.ค. 2560 : https://photos.app.goo.gl/K7dESvfgVs8RtS9r1

วันที่ 18 ต.ค. 2560 : https://photos.app.goo.gl/G4I8d5PfI2Bwqmtn2

Go to top