Menu
   

DSC 8793

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์กรวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป หรือเซิร์น (The European Organization for Nuclear Research; CERN) จัดโครงการอบรมทางด้านฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาคระดับอาเซียนครั้งที่ 1 ภายใต้ชื่อ "1st  SLRI-CERN ASEAN Accelerator School 2017: Introduction to Accelerator Physics" เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา

 

Presentation File : https://goo.gl/8jMJ3m

โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาคและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของสถาบันฯ และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากประเทศไทยและประเทศในอาเซียนรวมทั้งสิ้น 48 คน อันประกอบไปด้วยนักวิจัย และนักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศกรรมศาสตร์ และมีความสนใจทางด้านเครื่องเร่งอนุภาค

กิจกรรมตลอดระยะเวลา 5 วัน ประกอบไปด้วยการอบรมและฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับศาสตร์ฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสถาบันฯชั้นนำทั้งในและต่างประเทศมาเป็นผู้บรรยายในแต่ละหัวข้อ นั่นคือ การบรรยายโดย Prof. Emmanuel Tsesmelis ตำแหน่ง Principle Physicist จาก CERN ในหัวข้อ Opening Talk (Introduction to Particle Physics), Introduction to Accelerators และ Applications to Accelerator, ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุรินทร์ อัศวภิภพ จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ Introduction to Relativity และ Introduction to Electro Magnetic (E.M.) Therory, Dr. Andrea Latina นักฟิสิกส์จาก CERN บรรยายในหัวข้อ Transverse Beam Dynamics I & II, Longitudinal Beam Dynamics I & II และ Electron Dynamics, Dr. Calvi Marco นักฟิสิกส์จาก Paul Scherrer Institute (PSI) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ บรรยายในหัวข้อ Magnets & Insertion Devices I & II

DSC 8746 DSC 8832 DSC 8856

จากนั้นเป็นการบรรยายโดย ดร. สาคร ริมแจ่ม อาจารย์จากภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายในหัวเรื่อง Radio Frequency (RF) System I & II, ศาสตราจารย์ June-Rong Chen นักฟิสิกส์ที่มีประสบการณ์ในด้านฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาคมากว่า 30 ปี จาก National Synchrotron Radiation Research Center (NSRRC) ไต้หวัน บรรยายในเรื่องระบบ Vacuum I & II, ศาสตราจารย์ Moo Hyun Yoon จาก POSTECH ประเทศเกาหลีใต้ ในเรื่อง Linacs และ Circular machines, ดร. Takashi Tanaka ตำแหน่ง Chief Scientist จาก Advanced X-Ray Laser Laboratory แห่ง RIKEN SPring-8 Center ประเทศญี่ปุ่น บรรยายในเรื่อง Synchrotron Radiation & FELs, ศาสตราจารย์ Tashiyuki Mitsuhashi จาก High Energy Accelerator Research Organization จาก KEK ประเทศญี่ปุ่น  

โดยผู้เข้าร่วมฯ ได้ฝึกปฏิบัติผ่านการทำ Lab สำหรับ Lattice Design โดย ดร.ฐาปกรณ์ ภู่ลำพงษ์ นักฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาคจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และได้แบ่งกลุ่มเพื่อเข้าการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยามในส่วนของเครื่องเร่งอนุภาค โดยมีทีมนักฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาคของสถาบันฯ เป็นผู้นำบรรยาย

นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมอบรมยังได้ทำกิจกรรมพิเศษเพื่อกระชับความสัมพันธ์ เช่น การเยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) และ การเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมายและอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีิิอันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย

รูปภาพเพิ่มเติม :
 
 
 
 
Go to top