Menu
   

DSC 6897

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียนสำหรับเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ (ASEAN Workshop on X-ray Absorption Spectroscopy: AWX2018) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ในระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561

 กิจกรรมของการอบรมครั้งนี้ประกอบไปด้วยการบรรยายวิชาการและการอบรมปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน XAS ได้แก่ Dr.Bruce Ravel กับ Dr.Shelly Kelly จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ ดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ์ นักวิทยาศาสตร์สถาบันฯ การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการสร้างศักยภาพของผู้เข้าอบรมในด้านความรู้ทางทฤษฎีและการทดลอง มีส่วนร่วมในการฝึกวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มงานวิจัยต่างๆ โดยเฉพาะในด้านเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้ใช้งานแสงซินโครตรอนในเทคนิคนี้อีกด้วย โดยการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากประเทศต่างๆในอาเซียนรวมทั้งสิ้น 33 คน

 

Go to top