Menu
   

compex2017.2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การประยุกต์ใช้การคำนวณโครงสร้างวัสดุสถานะของแข็งด้วยฟิสิกส์ทฤษฎีกับการใช้แสงซินโครตรอน”

   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

Computational & Experimental Materials Physics (COMPEX2017.2) Workshop

  ระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.  

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ตามที่ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนสำหรับรองรับงานวิจัยของประเทศ ซึ่งประสบผลสำเร็จด้วยดีตลอดมา ทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะผู้ดำเนินโครงการสนับสนุนการคำนวณโครงสร้างวัสดุสถานะของแข็งด้วยฟิสิกส์ทฤษฎี มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้การคำนวณโครงสร้างวัสดุสถานะของแข็งด้วยฟิสิกส์ทฤษฎีกับการใช้แสงซินโครตรอน (Computational&Experimental Materials Physics (COMPEX2017.2) Workshop)” ในระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งกิจกรรมนี้จะประกอบไปด้วยการบรรยายวิชาการความรู้เบื้องต้นในการคำนวณโครงสร้างวัสดุสถานะของแข็งด้วยฟิสิกส์ทฤษฎีและการอบรมปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้งานการคำนวณโครงสร้างวัสดุสถานะของแข็งด้วยฟิสิกส์ทฤษฎี โดยใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์สมรรถนะสูงของสถาบันฯ ในการสนับสนุนและส่งเสริมการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในการวิจัย ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างศักยภาพของผู้ใช้ให้มีความชำนาญพื้นฐานในการใช้ทฤษฎีคำนวณ เพื่อการวิเคราะห์โครงสร้างวัสดุสถานะของแข็ง และยังสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างนักคำนวณเชิงทฤษฎีและนักทดลอง เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการผลิตผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหรือผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อสังคมและภาคอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการคำนวณโครงสร้างวัสดุสถานะของแข็งด้วยฟิสิกส์ทฤษฎี เพื่อสนับสนุนการใช้แสงซินโครตรอนและพัฒนาความสามารถของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
  2. พัฒนาความสามารถของผู้ใช้ในวิเคราะห์ผลการทดลองจากการใช้แสงซินโครตรอน
  3. สร้างกลุ่มผู้ใช้รายใหม่ให้กับสถาบันฯ
  4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย อาจารย์ ระหว่างนักคำนวณเชิงทฤษฎีและนักทดลอง

กลุ่มเป้าหมาย 40 คน

  1. นักวิจัยและอาจารย์ (วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก)
  2. นักศึกษา (กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอก)

ตัวชี้วัด (Indicator)

  1. ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม (จากผลการประเมินแบบสอบถาม)
  2. ผู้เข้าอบรมที่คาดว่าจะขอใช้บริการระบบลำเลียงแสง และคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ในฐานะผู้ใช้รายใหม่

รายละเอียดการลงทะเบียน ขอความกรุณาส่งแจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรม พร้อมรายละเอียดส่วนตัว

- ชื่อ-สกุล,
- ระดับการศึกษา
- สถานศึกษา
- คณะ
- E-mail address
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

ลงทะเบียน ทาง email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ทาง website : www.slri.or.th และทาง e-mail

ผู้ประสานงานโครงการ

ส่วนบริการผู้ใช้ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

โทรศัพท์ 044-217-040 ต่อ 1602-1605

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กำหนดการ

October 5, 2017

8:30 – 9:00 Registration (Unit C, Faculty of Science, KKU)
9:00 – 9:15 Welcome (Assoc. Prof. Dr.Vittaya Amornkitbamrung, (Faculty of Science, Khon Kaen University, KKU)
9:15 – 10:15 Possibilities of Computational Materials Physics, Pro & Con (Prof. Dr.Sukit Limpijumnong, Suranaree University of Technology, SUT)
10.15-11.00 Comp I: Adsorbate of aromatic molecules on TiO2 surface, (Dr.Wutthikrai Busayaporn, SLRI)
11:00 – 11:15 Break I
11.15-12.00 Comp II: TBA (Dr.Thanayuth Kaewmaraya, KKU)
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.45 Exp I: Development of oxides and and silicides based thermoelectric materials (Assoc. Prof. Dr.Supree Pinitsoontorn, KKU)
13.45-14.30 Exp II: Identification materials by combination of first principle calculations with experiment. (Dr.Ittipon Fongkaew, SUT)
14.30-14.45 Break II
14.45 – 15.45 Exp II: Synchrotron X-ray Absorption Spectroscopy as an Advanced Characterization Technique in Materials Physics and Materials Science: an Experimental Approach (Assoc. Prof. Dr.Rattikorn Yimnirun, SUT)
15:45-16:30 Discussion

October 6, 2017

8:30 – 9:00 Registration (Unit C, Faculty of Science, KKU) (by SLRI-CMP & SUT-CMT)
9:00 – 10:30 Theory of Density Functional Theory, DFT

- Workshop overview

- Density functional therory (DFT)

(Dr. Ittipon fongkaew, SUT)

10.30-10.45 Break
10:45 – 12:00 VASP Basics:

- Basic Linux command

- Input and output files

- Accuracy and validation

(Dr. Wutthigrai Sailuam, SLRI)

12.00 – 13:00 Lunch
13:00 – 14:00 DFT practice I:

- Bulk calculation

(Dr. Wutthigrai Sailuam, SLRI)

14.00 - 15.00 Advance DFT I

- Density of states calculation (DOS)

(Dr. Wutthigrai Sailuam, SLRI)

15:00 – 15:15 Break
15.15 - 16.30 Advance DFT II

- Nudged elastic band method (NEB)

- Frequency calculation & vibrational modes

(Dr. Ittipon fongkaew, SUT)

Go to top