Menu
   

COMPEX2017.2 16

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้การคำนวณโครงสร้างวัสดุสถานะของแข็งด้วยฟิสิกส์ทฤษฎีกับการใช้แสงซินโครตรอน" ครั้งที่ 2 Computational & Experimental Materials Physics (COMPEX2017.2) Workshop เมื่อวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

 

โดยการจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการใช้งานการคำนวณโครงสร้างวัสดุสถานะของแข็งด้วยฟิสิกส์ทฤษฎี โดยใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์สมรรถนะสูงของสถาบันฯ ในการสนับสนุนและส่งเสริมการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในการวิจัย ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างศักยภาพของผู้ใช้ให้มีความชำนาญพื้นฐานในการใช้ทฤษฎีคำนวณ เพื่อการวิเคราะห์โครงสร้างวัสดุสถานะของแข็ง และยังสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างนักคำนวณเชิงทฤษฎีและนักทดลอง เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการผลิตผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหรือผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อสังคมและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายวิชาการความรู้เบื้องต้นในการคำนวณโครงสร้างวัสดุสถานะของแข็งด้วยฟิสิกส์ทฤษฎีจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ รศ. ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ อาจารย์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ รศ. ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง ดร.ธนายุทธ แก้วมารยา รศ.ดร.สุปรี พินิจสุนทร อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการคำนวณ Density Functional Theory (DFT) เบื้องต้นอีกด้วย

Go to top