Menu
   

DSC 0877

ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis, FI) เป็นเจ้าภาพในการเชิญเหล่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทางด้านอาหารเข้าร่วมเยี่ยมชม ซินโครตรอน ไทยแลนด์ เซ็นทรัล แล็ป

นำโดย ดร.เอกอนงค์  จางบัว รองผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหารฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ พร้อมด้วยผู้ประกอบการจากภาคเอกชนกว่า 30 คน โดยในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง และส่วนพัฒนาธุรกิจ ได้ให้การต้อนรับ ร่วมหารือวิจัย นำเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการแสงสยาม ณ อาคารสิรินธรวิชโชทัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเยี่ยมชมห้องแล็ปแล้ว ผู้ประกอบการภาคเอกชน ยังได้ร่วมหารืองานวิจัยกับทีมนักวิทยาศาสตร์ระบบเลียงแสง เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง “แสงซินโครตรอน” ทั้งนี้ ดร.เอกอนงค์  จางบัว และ ดร.ศรายุทธ ตั้นมี หัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจ ได้ให้รายละเอียดกับทางผู้ประกอบการในการเข้าใช้บริการแสงซินโตรตรอนผ่านการเป็นสมาชิกของ FI ซึ่งสถานประกอบการได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และคาดหวังว่าในอนาคตภาคเอกชนทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร จะเข้ามาร่วมทำวิจัยกับ ซินโครตรอน ไทยแลนด์ เซ็นทรัล แล็ป ภายใต้โครงการของ FI ซึ่งจะนำไปสู่การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ การวิจัยเชิงลึกด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนจะทำให้ผู้ประกอบการได้รับข้อมูลทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศต่อไป

Go to top