Menu
   

DSC 0790

         ผู้บริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) นำโดย ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร  ผู้อำนวยการสถาบันฯ นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียง และส่วนพัฒนาธุรกิจ ร่วมให้การต้อนรับ คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และคณะผู้บริหารฯ ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการแสงสยาม เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารสิรินธรวิชโชทัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จังหวัดนครราชสีมา

 

         โดยสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจอันเกี่ยวกับผลิตอาหารและอาหารสำเร็จรูป  โดยร่วมมือกับหน่วยงานในภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม  ตลอดจนช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกทางด้านงานวิจัย และด้านการตลาด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสมาชิกให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

         นอกจากนี้ ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันหารืองานวิจัยทางด้านอาหารกระป๋องและอาหารสำเร็จรูป ซึ่งเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมทางด้านอาหารได้เป็นอย่างดี ในเรื่องการวิเคราะห์สิ่งเจือปนในอาหาร การวิเคราะห์การกัดกร่อนของบรรจุภัณฑ์ การตรวจสอบและการวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของอาหาร เป็นต้น ทั้งนี้ทั้งสองหน่วยงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่หน่วยงานของภาครัฐจะเข้ามามีบทบาทในการช่วยภาคเอกชนในการทำวิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพ และสามารถที่จะแข่งขันในระดับโลกได้ ถือเป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญที่สมาคมฯ จะจับมือกับสถาบันฯ ร่วมกันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารสำเร็จรูปในอนาคต

Go to top