Menu
   

XAS Tutorial 21 228 ๑๗๐๘๓๐ 0003

 

ในระหว่างวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2560 ฝ่ายสถานีวิจัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำทีมโดยระบบลำเลียงแสงที่ 1.1W: Multiple X-ray Techniques ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการสัญญาการให้บริการแสงซินโครตรอน จัดอบรม “XAS tutorial on Experiment and Data Analysis for KKU Users” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 45 คน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการวิจัยและเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยให้กับผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรมประกอบด้วยการบรรยายวิชาการ และการอบรมภาคปฏิบัติโดยนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง และนักวิจัยผู้ช่วยของสถาบันฯ อาทิ การบรรยายทฤษฏีในการประยุกต์ใช้เทคนิค XAS กับงานวิจัย และอบรมปฏิบัติกาเพื่อฝึกใช้โปรแกรม Athena และ Artemis ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์งานวิจัยจากกลุ่มวิจัยต่างๆ

Go to top