Menu
   

SRA MU 22 8 60 ๑๗๐๘๒๔ 0025

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำทีมนักวิทยาศาสตร์ฝ่ายสถานีวิจัย จัดอบรม “Synchrotron Radiation Applications” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 80 คน

กิจกรรมประกอบไปด้วยการอบรมให้กับกลุ่มผู้ใช้เทคนิค Small Angle X-ray Scattering (SAXS), เทคนิค Photoemission Electron Spectroscopy (PES), เทคนิค Photoemission Electron Microscopy (PEEM), เทคนิค Deep X-ray Lithography (DXL), เทคนิค Micro X-ray Fluorescence Spectroscopy/Imaging (XRF), เทคนิค Macromolecule Crystallography (MX), เทคนิค X-ray Absorption Spectroscopy (XAS) และ เทคนิค  Infrared Spectroscopy and Imaging (IR) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์ต่างๆด้วยแสงซินโครตรอน การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มงานวิจัย รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยขั้นสูงด้วยแสงซินโครตรอน

Go to top