Menu
   

banner2 xfr

ขอเชิญผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน ร่วมอบรมในเทคนิค µ-XRF imaging

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

 

 ระบบลำเลียงแสง 6b เทคนิคการเรือ่งรังสีเอกซ์ พร้อมจัด “µ-XRF imaging Users Training” ให้กับผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน ที่จะเข้ามาใช้บริการแสงซินโครตรอนในเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ข้อมูลทางทฤษฎี ฝึกทำการทดลอง ตลอดจนฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง ก่อนเข้ามาทำการทดลองจริง อันนำไปสู่การวิเคราะห์ผลทดลองที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

--------------------------------------------------------------

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

--------------------------------------------------------------

 

โครงการอบรม ผู้ใช้เทคนิค µ-XRF imaging

ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม B407 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 

 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

         ตามที่ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนสำหรับรองรับงานวิจัยของประเทศ ซึ่งประสบผลสำเร็จด้วยดีตลอดมา ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระบบลำเลียงแสงที่ 6b: Micro X-ray Fluorescence มีความประสงค์จะจัดกิจกรรมการอบรม “µ-XRF imaging Users Training” ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารสิรินธรวิชโชทัย สถาบันฯ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกิจกรรมนี้จะประกอบไปด้วยการบรรยายทางวิชาการ การอบรมการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ โดยนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสงของสถาบันฯ โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทางทฤษฎีและการทดลอง มีส่วนร่วมในการฝึกวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มงานวิจัยต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอนให้กับสถาบันฯ อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนในเทคนิค X-ray Fluorescence
  2. เสริมความรู้พื้นฐานด้านเทคนิค X-ray fluorescence การทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง
    X-ray Fluorescence
  3. สร้างกลุ่มผู้ใช้รายใหม่ให้กับระบบลำเลียงแสง
  4. สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย อาจารย์ จากทั้งภาครัฐและเอกชน

กลุ่มเป้าหมาย 30 คน

  1. นักวิจัยและอาจารย์ (วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก)
  2. นักศึกษา (กำลังศึกษาระดับปริญญาโทและเอก)

ตัวชี้วัด (Indicator)

  1. จำนวนผู้เข้าอบรม
  2. ความรู้ที่ได้จากโครงการ

รายละเอียดการลงทะเบียน ขอความกรุณาส่งแจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรม พร้อมรายละเอียดส่วนตัว

- ชื่อ-สกุล, 
- ระดับการศึกษา
- สถานศึกษา
- คณะ
- E-mail address 
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

ลงทะเบียน ทาง email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ  ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ทาง website : www.slri.or.th และทาง e-mail

ผู้ประสานงานโครงการ

ส่วนบริการผู้ใช้ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

โทรศัพท์ 044-217-040 ต่อ 1602-1605

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กำหนดการ

------------------------------------

08:30 - 08:50 Registration
08:50 - 09.00 Welcome & Opening (Dr. Rungrueang Pattanakul, Acting Head, Research Facility Department)
09:00 - 10.00 Lecture on Basic principle of µ-XRF imaging and its applications  (Dr. Nichada Jearanaikoon, Beamline Scientist BL6b)
10:00 - 10.30 BL6b current status & future  plan  (Dr. Jitrin Chaiprapa, Head of BL6b end-station)
10:30 - 10.45 Coffee Break
10.45 - 11.15 Lecture on sample preparation technique for experiment using µ-XRF imaging (Dr. Nichada Jearanaikoon, Beamline Scientist BL6b)
11.15 - 12.00 Demonstration experiment -     Comparative study on elemental distribution in human hairs (urban VS rural area) (Dr. Jitrin Chaiprapa and Dr. Nichada Jearanaikoon)
12.00 - 13:00 Lunch
13.00 - 15:30 Demonstration experiment  (Continued) (Dr. Jitrin Chaiprapa and Dr. Nichada Jearanaikoon)
15.30 - 15:45 Coffee Break
15.45 - 16:30 Discussion
Go to top