Menu
   

         สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เพื่อดำรงตำแหน่งแทนชุดเดิมที่สิ้นสุดวาระเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560

         บัดนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 อนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รวม 8 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปีแล้ว เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ดังรายนามต่อไปนี้

ประธาน

board1
รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน)
 

กรรมการโดยตำแหน่ง

 
  1. Dr.Veerapong
รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน)

 

 

news board
นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ผู้แทน) ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(เดือนตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน)

 
         

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 
 
  B3
ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
(ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน)

 B4
นายชาตรี สุวรรณิน
อธิบดีอัยการ สำนักงานการบังคับคดี
(ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน)

B5
รศ. นพ.กำจร ตติยกวี
ข้าราชการบำนาญ
(ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน)
 
         
  B6
น.สพ.นพพร วายุโชติ
อาสาสมัคร กรรมการบริหารฝ่ายการตลาด โครงการหลวง 
(ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน)
B7
นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ตัน แอนด์ ซันส์ จำกัด
(ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน) 
B8
รศ. ดร.พีรเดช ทองอำไพ
ผู้อำนวยการ สถาบันคลังสมองของชาติ
(ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน)
 
         
 

B9
นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
ข้าราชการบำนาญ
(ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน)

   
         

  กรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง
     
   director
ศ. น.ท. ดร.สราวุฒิ สุจิตจร
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(มิ.ย. 2559 – ปัจจุบัน)
   
     

หมายเหตุ ท่านสามารถติดตามข้อมูลประวัติคณะกรรมการบริหารแต่ละท่านได้โดยคลิกที่รูปของคณะกรรมการแต่ละท่าน


ประวัติคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
board1

1. รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม อายุ 57 ปี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก ศัลยแพทย์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

 • รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รองคณบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. Dr.Veerapong

2. รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อายุ 62 ปี

วุฒิการศึกษา

 • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (นิวเคลียร์ฟิสิกส์) Kent State University สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

 • ประธานกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
news board

3. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ อายุ 53 ปี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (ทฤษฎีการบริหาร)
 • Certificate of Attainment in Science and Technology for Policy Development and Planning, University of Wollongong, NSW, Australia
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักปกครองระดับสูงรุ่นที่ 65 สถาบันดำรงราชานุภาพ

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
B3 4. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม  อายุ 66 ปี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Ph.D. (Economics), Erasmus University, Rotterdam, Netherlands

ประวัติการทำงาน

 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 • คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

B4

5. นายชาตรี สุวรรณิน อายุ 62 ปี

วุฒิการศึกษา

 • น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • Postgrauate Diploma in English Laws (Contract) University of Bristol, U.K.  

ประวัติการทำงาน

 • รองอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
 • อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 1 สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
 • อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 2 สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
 • อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคดีอัยการสูงสุด

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • อธิบดีอัยการ สำนักงานการบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด
B5

6. รศ. นพ.กำจร ตติยกวี อายุ 62 ปี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • รองอธิการบดีด้านบริหารบุคคลและการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • ข้าราชการบำนาญ
B6

7. น.สพ.นพพร วายุโชติ อายุ 67 ปี

วุฒิการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการบริหาร เครือเบทาโกร

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • อาสาสมัคร กรรมการบริหารฝ่ายการตลาด โครงการหลวง
B7

8. นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย์ อายุ 64 ปี

วุฒิการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน

 • ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ตัน แอนด์ ซันส์ จำกัด
B8

9. รศ. ดร.พีรเดช ทองอำไพ อายุ 63 ปี

วุฒิการศึกษา

 • Ph.D. (Horticulture) Oregon State University, U.S.A.

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
 • รองผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นครปฐม

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • ผู้อำนวยการ สถาบันคลังสมองของชาติ
B9

10. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย อายุ 62 ปี

วุฒิการศึกษา

 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
 • ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • ข้าราชการบำนาญ
director

11. ศ. น.ท. ดร.สราวุฒิ สุจิตจร อายุ 56 ปี

วุฒิการศึกษา

 • Ph.D. (Electronic & Electrical Engineering), University of Birmmingham, U.K.

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารจะมีการกำหนดขึ้นล่วงหน้าในการประชุมแต่ละครั้ง และแจ้งให้คณะกรรมการทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ จะมีการประชุมโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถาบันฯ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการฝ่าย และงานเลขานุการการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองประเด็นและรายละเอียดเรื่องต่างๆ ก่อนที่นำเสนอเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร

 


ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการทุกชุด (ยกเว้นคณะอนุกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์น)
ประธานอนุกรรมการ 5,000 บาท
อนุกรรมการ 4,000 บาท
 
ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์น
ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ 2,000 บาท
Go to top