Menu
   

         สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เพื่อดำรงตำแหน่งแทนชุดเดิมที่สิ้นสุดวาระเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560

         บัดนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 อนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รวม 8 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปีแล้ว เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ดังรายนามต่อไปนี้

ประธาน

board1
รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน)
 

กรรมการโดยตำแหน่ง

 
  board1
รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน)
  1. Dr.Veerapong
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน)
 
         

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 
 
  B3
นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
(พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน)
 B4
นายชาตรี สุวรรณิน
(พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน)
B5
รองศาสตราจารย์กำจร ตติยกวี
(พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน)
 
         
  B6
นายนพพร วายุโชติ
(พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน)
B7
นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย์
(พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน) 
B8
รองศาสตราจารย์พีรเดช ทองอำไพ
(พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน)
 
         
  B9
นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
(พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน)
   
         

  กรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง

     
   director
ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(มิ.ย. 2559 – ปัจจุบัน)
   
     

หมายเหตุ ท่านสามารถติดตามข้อมูลประวัติคณะกรรมการบริหารแต่ละท่านได้โดยคลิกที่รูปของคณะกรรมการแต่ละท่าน


ประวัติคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
 

board11. รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม
วุฒิการศึกษา
-
ประวัติการทำงาน
-

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
-

 

1. Dr.Veerapong2. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อายุ 61 ปี
วุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (นิวเคลียร์ฟิสิกส์) Kent State University สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน
- คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 
B33. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
วุฒิการศึกษา
-
ประวัติการทำงาน
-
ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
-
 
B44. นายชาตรี สุวรรณิน
วุฒิการศึกษา
-
ประวัติการทำงาน
-
ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
 
B55. รองศาสตราจารย์กำจร ตติยกวี
วุฒิการศึกษา
-
ประวัติการทำงาน
-
ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
 
B66. นายนพพร วายุโชติ
วุฒิการศึกษา
-
ประวัติการทำงาน
-
ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
 
B77. นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย์
วุฒิการศึกษา
-
ประวัติการทำงาน
-
ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
 
B88. รองศาสตราจารย์พีรเดช ทองอำไพ
วุฒิการศึกษา
-
ประวัติการทำงาน
-
ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
 
B99. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
วุฒิการศึกษา
-
ประวัติการทำงาน
-
ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
 
director10. ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร
อายุ 55 ปี
วุฒิการศึกษา
- Ph.D. (Electronic & Electrical Engineering) University of Birmingham, U.K.
ประวัติการทำงาน
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 

 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
การเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารจะมีการกำหนดขึ้นล่วงหน้าในการประชุมแต่ละครั้ง และแจ้งให้คณะกรรมการทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ จะมีการประชุมโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถาบันฯ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการฝ่าย และงานเลขานุการการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองประเด็นและรายละเอียดเรื่องต่างๆ ก่อนที่นำเสนอเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร

 


คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

1. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
2. คณะอนุกรรมการความปลอดภัย
3. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
4. คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคโครงการ
5. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
6. คณะอนุกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์น-เดซี
7. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

 

 

 

  

ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการทุกชุด (ยกเว้นคณะอนุกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์น)
ประธานอนุกรรมการ 5,000 บาท
อนุกรรมการ 4,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์น
ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ 2,000 บาท
Go to top