Menu
   

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551 ซึ่งประกาศในพระราชกิจจานุเษกษา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 นั้น ความในมาตรา 13 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว กำหนดให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกำหนดให้กรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับนโยบาย ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

ประธาน
1. Dr.Veerapong
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
อดีตปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(เดือนพฤษภาคม 2556 – ปัจจุบัน)
 

กรรมการโดยตำแหน่ง      
 
ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(พ.ค. 2556 – ปัจจุบัน)
  board-somchai
นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ
รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ผู้แทนถาวร) ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

(เดือนตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน)
 
         
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     
 
นางพรรณี แสงสันต์
ธุรกิจส่วนตัว
(พ.ค. 2556 – ปัจจุบัน)
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวาท วัฒนกูล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(พ.ค. 2556 – ปัจจุบัน)
 
         
 
นายแพทย์จิโรจ สินธวานนท์
ที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรม)
กระทรวงสาธารณสุข
(เดือนพฤษภาคม 2556 – ปัจจุบัน)
  
นายวีระยุทธ ปั้นน่วม
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(พ.ค. 2556 – ปัจจุบัน)

 
         
 
นายสักกฉัฐ ศิวะบวร
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไอดีไซน์ พับลิชชิ่ง จำกัด
(เดือนพฤษภาคม 2556 – ปัจจุบัน)

board10
ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
(เดือนธันวาคม 2558 – ปัจจุบัน)
board11
นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร
(เดือนธันวาคม 2558 – ปัจจุบัน)
 
         
   
ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(มิ.ย. 2559 – ปัจจุบัน)

   
     
         

หมายเหตุ ท่านสามารถติดตามข้อมูลประวัติคณะกรรมการบริหารแต่ละท่านได้โดยคลิกที่รูปของคณะกรรมการแต่ละท่าน


ประวัติคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
 
1. Dr.Veerapong1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
อายุ 61 ปี
วุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (นิวเคลียร์ฟิสิกส์) Kent State University สหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำงาน

- คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
2. ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า
อายุ 66 ปี
วุฒิการศึกษา
- Ph.D. (Physics), Arizona State University, Tempe, U.S.A.
ประวัติการทำงาน
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ประธานที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทวท.)
ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
board-somchai3. นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ (ผู้แทนถาวร) ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อายุ 60 ปี
วุฒิการศึกษา
- Master of Information System, Strayer University, Washington D.C, U.S.A.
ประวัติการทำงาน
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับทรงคุณวุฒิ)
ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
- รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
4. นางพรรณี แสงสันต์
อายุ 61 ปี
วุฒิการศึกษา
- รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประวัติการทำงาน
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
- ธุรกิจส่วนตัว
 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวาท วัฒนกูล
อายุ 62 ปี
วุฒิการศึกษา
- Dr.rer.nat. (Mineralogy and Geology of Mineral Deposits), T.U. of Aachen, Germany
ประวัติการทำงาน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 
6. นายแพทย์จิโรจ สินธวานนท์
อายุ 58 ปี
วุฒิการศึกษา
- แพทยศาสตร์บัณฑิต แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทำงาน
- รองอธิบดีกรมการแพทย์
- ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
- ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม กระทรวงสาธารณสุข
 
7. นายวีระยุทธ ปั้นน่วม
อายุ 59 ปี
วุฒิการศึกษา
- เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
- ประธานกรรมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชันองสำนักงบประมาณ
- กรรมการและเลขานุการร่วมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
- รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 
8. นายสักกฉัฐ ศิวะบวร
อายุ 53 ปี
วุฒิการศึกษา
- Industrial Design Faculty of Architecture, KMITL
ประวัติการทำงาน
- ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ที.เค.ที. ไฟเบอร์ จำกัด
- ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม
ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอดีไซน์ พับลิชชิ่ง จำกัด
 
board109. ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน
อายุ 63 ปี
วุฒิการศึกษา
- Ph.D. (Demography), University of Pennsylvania, U.S.A.
ประวัติการทำงาน
- รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา
ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
- รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
 
board118. นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์
อายุ 57 ปี
วุฒิการศึกษา
- M.B.A. (Agriculture Business), University of Santa Clara, U.S.A.
ประวัติการทำงาน
- Executive Trainer บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
- Executive Trainer CITIBANK
ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร
 
11. ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร
อายุ 55 ปี
วุฒิการศึกษา
- Ph.D. (Electronic & Electrical Engineering) University of Birmingham, U.K.
ประวัติการทำงาน
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 

 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
การเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารจะมีการกำหนดขึ้นล่วงหน้าในการประชุมแต่ละครั้ง และแจ้งให้คณะกรรมการทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ จะมีการประชุมโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถาบันฯ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการฝ่าย และงานเลขานุการการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองประเด็นและรายละเอียดเรื่องต่างๆ ก่อนที่นำเสนอเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร

 


คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

1. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
2. คณะอนุกรรมการความปลอดภัย
3. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
4. คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคโครงการ
5. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
6. คณะอนุกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์น-เดซี
7. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

 

 

 

  

ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการทุกชุด (ยกเว้นคณะอนุกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์น)
ประธานอนุกรรมการ 5,000 บาท
อนุกรรมการ 4,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์น
ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ 2,000 บาท
Go to top