Menu
   

           สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ได้เปิดให้บริการแสงซินโครตรอนแก่ผู้เข้าใช้บริการทั้งจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และเอกชน โดยมีนักวิจัยหลากหลายสาขาได้เข้ามาร่วมทำวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน ร่วมกับนักวิจัยของสถาบันฯ ทั้งทางด้านการเกษตร ชีวภาพ อาหาร สุขภาพ โบราณคดี อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม เป็นต้น  โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับเผยแพร่ในวารสารวิชาการ รวมถึงรายงานการประชุมทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 จนถึงปัจจุบัน

จำนวนผลงานวิจัยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2561

220261 all

วารสารระดับนานาชาติแยกตาม Beamline ปีงบประมาณ 2560-2561

220261 BL

ผลรวมของวารสารระดับนานาชาติตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2561

220261 AC

บทความวารสารระดับนานาชาติจากผู้ใช้บริการในอาเซียน

AS

ตัวชี้วัดงบประมาณ 2561--ผลงานวิจัย

อัพเดท ณ 5/2/61 โดย อมรรัตน์ แซ่ส่ง

Attachments:
Download this file (manualsetpassword.pdf)manualsetpassword.pdf516 kB
Go to top