Menu
   

           สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ได้เปิดให้บริการแสงซินโครตรอนแก่ผู้เข้าใช้บริการทั้งจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และเอกชน โดยมีนักวิจัยหลากหลายสาขาได้เข้ามาร่วมทำวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน ร่วมกับนักวิจัยของสถาบันฯ ทั้งทางด้านการเกษตร ชีวภาพ อาหาร สุขภาพ โบราณคดี อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม เป็นต้น  โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับเผยแพร่ในวารสารวิชาการ รวมถึงรายงานการประชุมทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 จนถึงปัจจุบัน

 

จำนวนผลงานวิจัยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2560

050660 all

วารสารระดับนานาชาติแยกตาม Beamline ปีงบประมาณ 2559-2560

050660 bl

ผลรวมของวารสารระดับนานาชาติตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2560

050660 AC

บทความวารสารระดับนานาชาติจากผู้ใช้บริการในอาเซียน

050660 asean

 

โดย อมรรัตน์ แซ่ส่ง 12/06/60

ตัวชี้วัดกพร. ยุทธศาสตร์ สซ ปีงบประมาณ 2560

Attachments:
Download this file (manualsetpassword.pdf)manualsetpassword.pdf516 kB
Go to top