สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) | Synchrotron Light Research Institute (Public Organization)