โครงการสร้างเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Braille1   

          เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาต้นแบบเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ 20 เซลล์ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในกลุ่มผู้พิการทางสายตา และจะนำขึ้นน้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

          จากการเข้าไปสัมผัสกับชีวิตการศึกษาของผู้พิการทางสายตา และการสอบถามครูผู้สอน รวมถึงผู้ปกครองบางท่าน ทำให้รู้ว่าผู้พิการทางสายตาทุกคน “อยากใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไป” ความพิการที่ทำให้มองไม่เห็นเหมือนคนปกติ เป็นอุปสรรค์ในการศึกษามากไม่ใช่น้อย แต่ถึงอย่างนั้นผู้พิการทางสายตาทุกคนก็ยังคงตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการศึกษา ซึ่งใช้อักษรเบรลล์เป็นอาวุธสำคัญในการเรียนรู้

Braille2

  

          ผู้พิการทางสายตาสามารถอ่านหนังสือได้โดยใช้มือสัมผัสกับจุดนูนของอักษรเบรลล์ แต่ “ปัญหา” ที่พบเจอในปัจจุบัน คือ หนังสืออักษรเบรลล์มีต้นทุนในการผลิตที่สูงมากเมื่อเทียบกับหนังสือของคนปกติ และมีขนาดใหญ่กว่าหลายเท่า จากการสำรวจเราจึงพบว่า ผู้เรียนที่พิการทางสายตาหลายคน “ไม่มีหนังสือเรียน” เหมือนคนปกติ แต่เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ ด้วยการวิจัยและพัฒนาโดย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) จนกลายเป็นอุปกรณ์ที่สามารถ “อ่านและพิมพ์อักษรเบรลล์ได้” ด้วยวิธีการใช้งานง่ายๆ โดยการนำไฟล์เอกสาร หรือหนังสืออักษรเบรลล์ บันทึกลงใน SD Card เพื่อจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่ผู้พิการทางสายต้องการศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากนั้นนำ SD Card เสียบเข้ากับเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ เมื่อเปิดเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ และปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆในคู่มือการใช้งาน ก็สามารถทำให้ผู้พิการทางสายตาสามารถอ่านและพิมพ์อักษรเบรลล์ได้ในเครื่องเดียว เมื่อผู้พิการทางสายตามีการศึกษาที่สูงขึ้น โอกาสในการหางานสร้างอาชีพก็มีมากขึ้นด้วย และนั่นทำให้ผู้พิการทางสายตา “มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม”

 

Braille3  Braille4  Braille5

POWERPOINT TEMPLATE 06

Go to top