โครงการพัฒนาคอมพิวเตอร์ควอนตัมแบบสภาพนำยวดยิ่งขนาด 5-84 คิวบิต

          ทีมนักวิจัยของระบบลำเลียงแสงที่ 6a DXL ร่วมกับทีมวิจัยทางด้านเทคโนโลยีควอนตัม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาคอมพิวเตอร์ควอนตัมแบบสภาพนำยวดยิ่งขนาด 5-84 คิวบิต เป็นเครื่องแรกในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทางทีมนักวิจัยของระบบลำเลียงแสงที่ 6 ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวงจรสำหรับควอนตัมคอมพิวเตอร์แบบสภาพยิ่งยวดขนาด 5-84 คิวบิต โดยใช้กระบวนการ UV lithography และ Electron beam lithography สำหรับสร้างโครงสร้างวงจรในระดับไมโครเมตรจนถึงนาโนเมตร

 

Picture1