สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ส่งมอบเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์พระราชทาน เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา จำนวน 41 เครื่องแก่สำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยมี ดร.รุ่งเรือง พัฒนากุล และนายวัชรพล ภุมรา คณะผู้ประดิษฐ์เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์เป็นตัวแทนส่งมอบ และได้รับเกียรติจากคุณนารี คงพินิจ หัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดเบญญาลัย เป็นตัวแทนผู้รับมอบ เพื่อส่งมอบเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ไปยังโรงเรียนการศึกษาต่างๆ เพื่อให้นักเรียนผู้พิการทางสายตาสามารถอ่านและพิมพ์อักษรเบรลล์ผ่านการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ smart phone ได้

 

เบรลล์ 02

 

          โดยเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ดังกล่าวเป็นชุดแสดงผลอักษรเบรลล์แบบ 20 เซลล์ สามารถแสดงผลได้ทั้งภาษาไทย อังกฤษ ตัวเลขและอักขระพิเศษ รวมไปถึงเป็นคีย์บอร์ดอักษรเบรลล์เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถบันทึกข้อมูลลงในเครื่องได้

 

 

เบรลล์ 03

 

          เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ได้ถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน ณ ระบบลำเลียงแสงที่ 6 ในการผลิตกลไกการแสดงผลและควบคุมอักษรเบรลล์ที่เป็นจุดสัมผัสความละเอียดสูงขนาดเล็กด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์ลิโธกราฟี (X-ray Lithography) จากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน และได้ปรับปรุงการผลิตทั้งหมดเป็นกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม ซึ่งได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมจำนวน 3 มาตรฐานคือ UL94, มอก. 1956-2553, มอก. 1561-2556 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เพื่อให้อุปกรณ์ที่ส่งมอบมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้งาน

POWERPOINT TEMPLATE 06

Go to top