microfab 01


     เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการเตรียมตัวอย่างและชิ้นงานเพื่อการผลิตโครงสร้างและชิ้นส่วนจุลภาค รวมไปถึงการผลิตและเคลือบชั้นโลหะด้วยเทคนิคการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการมีความพร้อมในการรองรับงานเพื่อเตรียมพื้นผิวชั้นงานได้แก่การทำความสะอาดแผ่นซิลิกอนเวเฟอร์ กระจกและวัสดุชนิดต่างๆ การขัดผิวและปรับพื้นผิวชั้นงานด้วยเครื่องขัดความละเอียดสูง สภาพแวดล้อมภายในเป็นแสงสีเหลืองเพื่อไม่ให้มีรังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงขาวเข้ามาทำปฏิกิริยากับชิ้นงานระหว่างการเตรียมชิ้นงาน นอกจากนี้ยังให้บริการเตาอบลมร้อน และเตาเผาอุณหภูมิ 1100 ºC เพื่อทำการเผาผนึก (Sintering) เพื่อสนับสนุนกระบวนการขึ้นรูปโครงสร้างจุลภาค

 

microfab 13

 

     ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการได้เข้าร่วม “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย” (ESPReL) ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสนอแนวปฏิบัติในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดำเนินงานโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย ถือเป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบแห่งแรกของสถาบันฯ ที่ดำเนินงานวิจัยโดยมีแนวปฏิบัติห้องปฏิบัติการวิจัยที่ดี และขับเคลื่อนให้เกิดเป็นนโยบายสาธารณะเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย

Ref. http://esprel.labsafety.nrct.go.th/home.asp

 

ผู้ให้ข้อมูล: นางสาวธัญญ์ฐิตา อารยาธีระพุฒิธร

                 : ดร.รุ่งเรือง พัฒนากุล 

POWERPOINT TEMPLATE 06

Go to top