การก้าวย่างเข้าสู้ศตวรรษที่ 21 ของมนุษยชาติ ได้ก่อกำเนิดหลักการ ทฤษฎี และองค์ความรู้มากมายซึ่งได้นำมาสู่การพัฒนาเทคโนโลยีให้กับมนุษยชาติ หนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัดนั้นก็คือ นาโนเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากหลากหลายศาสตร์ อาทิเช่น ฟิสิกส์ เคมี วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อจัดการ การสร้างอุปกรณ์ และการสังเคราะห์วัสดุในระดับอะตอม โมเลกุล ชิ้นส่วน และโครงสร้างที่มีขนาดเล็กในระดับนาโนเมตร เพื่อพัฒนาวัสดุหรืออุปกรณ์ให้มีคุณสมบัติ หน้าที่ ที่พิเศษขึ้นทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ สำหรับตอบสนองต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ให้มีความปลอดภัย และสะดวกสบายมากขึ้น

 

EBL 1

 

         ระบบลำเลียงแสงที่ 6 Deep X-ray Lithography สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับรองรับการผลิตชิ้นส่วนหรือโครงสร้างจุลภาค ได้พัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมเข้าสู่โลกของนาโนเทคโนโลยี ซึ่งได้ทำการติดตั้งเครื่อง FE-SEM (model MIRA3) สำหรับสร้างโครงสร้างระดับนาโนเมตรด้วยกระบวนการ Electron beam lithography หรือ E-beam writer ซึ่งเป็นการใช้ลำโฟกัสของอิเล็กตรอนเพื่อวาดลวดลายในระดับนาโนเมตรลงบนพอลิเมอร์ตัวกลางสำหรับถ่ายทอดลวดลาย หรือเรียกว่า สารไวแสง เมื่อสารไวแสงทำปฏิกิริยากับอิเล็กตรอนและถูกล้างด้วยน้ำยาขึ้นรูป (Developer) จะทำให้ได้โครงสร้างสารไวแสงในระดับนาโนเมตรเพื่อนำมาสร้างเป็นวงจรหลายล้านตัว ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถพัฒนาศักยภาพจนสามารถสร้างโครงสร้างโลหะขนาดเล็กในระดับ 100 นาโนเมตร เพื่อรองรับงานวิจัยทางด้าน Frontier Research และ Advanced Technology ได้เป็นผลสำเร็จ อีกทั้งยังได้ลงนามความร่วมมือทางด้านการวิจัยและวิชาการในการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทยเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวหน้าเป็นหนึ่งในประเทศนวัตกรรมชั้นนำของโลกต่อไป

 

EBL2

POWERPOINT TEMPLATE 06

Go to top