เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) ได้ทำการส่งมอบเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ “สหายลิขิต” แก่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สำนักหอสมุดเบญญาลัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวนทั้งหมด 35 เครื่อง

 

Braille 

 

          โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ “สหายลิขิต” จะเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่พิการทางสายตาในโอกาสต่อไป