ห้องปฏิบัติการสะอาด (Clean room)

        ห้อง Clean room หมายถึง ห้องสะอาดที่มีการควบคุมปริมาณอนุภาค ฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อนต่างๆให้มีไม่เกินระดับที่กำหนดไว้ นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการควบคุมปัจจัยเสริมต่างๆ ได้แก่ คุณลักษณะและความเร็วของลม อุณหภูมิ แรงดัน และระดับความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้อง ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตมีการพัฒนาและก้าวหน้าไปมาก มีการนำเทคโนโลยีขั้นสูง (High Technology) มาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆมากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้สภาวะแวดล้อมที่สะอาดในกระบวนการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพดี อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Clean room ได้แก่ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลที่มีความละเอียดในการทำงานสูง เป็นต้น                                                 

          Clean room หรือ “ห้องสะอาด” ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1961 โดย Willis Whitfield ห้องสะอาด หมายถึง ห้องที่มีการปิดมิดชิด มีการควบคุมมลสารในอากาศให้น้อยที่สุด เพื่อให้มีความสะอาดเป็นไปตามระดับมาตรฐานความสะอาด และมีการควบคุมสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้นและความแตกต่างของความดันตามที่ต้องการ                                                               

          โดยทั่วไปมวลสารหรืออนุภาคในอากาศ ประกอบไปด้วยอนุภาคที่มีชีวิต (เชื้อจุลชีพต่างๆ) และอนุภาคที่ไม่มีชีวิต (ผง ฝุ่น) ห้องสะอาดทางชีววิทยา อุตสาหกรรมยาหรือโรงพยาบาล จะเน้นการ  ควบคุมหรือป้องกันพวกเชื้อจุลชีพ ส่วนห้องสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสที่ต้องการความ  สะอาดมาก จะเน้นการควบคุมทั้งอนุภาคที่มีชีวิตและอนุภาคที่ไม่มีชีวิต เครื่องมือสำคัญในการ  ควบคุมปริมาณอนุภาคใน Clean Room คือ แผ่นกรองอากาศชนิด HEPA (High Efficiency  Particulate Air) ซึ่งสามารถกรองอนุภาคที่มีขนาด 0.3 ไมครอนได้มีประสิทธิภาพถึง 99.97% โดยห้องสะอาดสามารถจำแนกประเภทได้ ดังนี้           

          1.1      ห้อง Clean room Class 1,000 หมายถึง ห้องที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่าไม่เกิน 1,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต

                                                                  clean room 1000

 

          1.2      ห้อง Clean room Class 10,000 หมายถึง ห้องที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่าไม่เกิน 10,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต 

            Picture for website 200303 0001                                               

          1.3      ห้อง Clean room Class 100,000 หมายถึง ห้องที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่าไม่เกิน 100,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต

 

clean room 100000

 

การให้บริการ

          ให้บริการงานเกี่ยวกับการขึ้นรูปหรือเตรียมชิ้นงานเกี่ยวกับชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิค, ชิ้นส่วนจุลภาค, ไมโครฟลูอิดิกส์(microfluidics) และการสร้างโครงสร้างโดยวิธีการลิโธกราฟี (Photo-Lithography) เป็นต้น โดยเครื่องมือที่ให้บริการภายในห้องสะอาด ได้แก่ เครื่องเคลือบโลหะ, เครื่องวัดความหนาและตรวจสอบลักษณะพื้นผิวของชิ้นงานและฟิล์มบาง และห้องปฎิบัติการทางด้านลิโธกราฟฟี (Lithography)

 

Picture1

 

เครื่องมือภายในห้องปฏิบัติการ

 

Picture3

POWERPOINT TEMPLATE 06

Go to top