แบนเนอร


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม 
IR Technical Training

ความเป็นมา 

ด้วย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมการอบรม “IR Technical Training” ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันฯ (รายละเอียดตามกำหนดการที่ส่งมาด้วย) ซึ่งกิจกรรมนี้ประกอบไปด้วยการบรรยายทางวิชาการ การอบรมการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ โดยนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสงของสถาบันฯ โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทางทฤษฎีและการทดลอง มีส่วนร่วมในการฝึกวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มงานวิจัยต่างๆ และกิจกรรมนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน นั้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  1. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนของสถาบันฯ ในเทคนิค IR
  2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนทดลองและการตั้งเป้าหมายของงานวิจัย สำหรับการตีพิมพ์ผลงาน
  3. สร้างกลุ่มผู้ใช้รายใหม่ให้กับระบบลำเลียงแสง

การสมัคร 

ผ่านช่องทางออนไลน์http://beamapp.slri.or.th/

กำหนดการสมัคร 

  1. ปิดรับสมัคร วันที่ 13 กันยายน 2561        
  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 19 กันยายน 2561               
  3. กำหนดการจัดการอบรม 10 - 11 ตุลาคม 2561 

DSC 5418 S 6537249DSC 5497 DSC 5530

Important dates

ปิดรับสมัคร

13 กันยายน 2561

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

19 กันยายน 2561

วันจัดอบรม

10 - 11 ตุลาคม 2561

Facebook LikeBox

Go to top